Lập trình .NET

Lập trình .NET

BT8: Tính tổ hợp

1. Yêu cầu

Viết chương trình C# đọc hai số nguyên n và r để tính giá trị tổ hợp theo công thức sau:
TH(n, r) = n!/ r! (n-r)!.
Sử dụng hàm để tính giá trị giai thừa của một số nguyên.
Giải thích:
Đây là công thức tính tổ hợp của hai số nguyên n và r.


2. Thuật toán


/*Hàm Main*/
Bước 1: Start
Bước 2: Khai báo các biến integer n,r,kq
Bước 3: Read n,r
Bước 4: Gọi kq = ToHop(n,r)
Bước 5: Print kq
Bước 6: Stop

/*Hàm tính tổ hợp ToHop(n,r)*/
Bước 1: Start
Bước 2: Khai báo biến integer kq
Bước 3: kq = GiaiThua(n)/(GiaiThua(r)*GiaiThua(n-r));
Bước 4: return kq
Bước 5: Stop

/*Hàm tính giai thừa GiaiThua(n)*/
Bước 1: Start
Bước 2: Khai báo các biến integer kq=1,c
Bước 3: c=1
Bước 4: if c<=n
      goto Bước 5 
    else 
      goto Bước 8
Bước 5: kq = kq*c;
Bước 6: c++
Bước 7: goto Bước 4
Bước 8: return kq
Bước 9: Stop

3. Lưu đồ thuật giải

Giải thích sơ đồ thuật giải có chương trình con

Thuật toán tính tổ hợp

4. Video hướng dẫn

5. Code

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap