Lập trình .NET

Lập trình .NET

BT15: Tính giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình và tổng của dãy phần tử

1. Yêu cầu

Viết chương trình C# nhập vào một mảng các phần tử. Tạo một menu điều khiển cho phép người sử dụng chọn chức năng tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất, tính tổng hoặc trung bình.

Người sử dụng có thể thao tác các chức năng đến khi ấn phím “q” thì mới thoát, các phím 1 cho chức năng nhỏ nhất, 2 cho lớn nhất, 3 cho tính tổng, 4 cho trung bình, các phím khác sẽ hiển thị thông báo lỗi “Chức năng không hợp lệ!”


2. Thuật toán


Khai báo biến n, c, small, large, sum, avg, i, j, a
Read n
Read đọc các phần tử mảng a
Read c
switch(c)
{
case 1: 
  small=a[0]; 
  for(i=1;i<n;i++) 
  { 
   if(small>a[i])
    small=a[i];
  }
  printf("Giá trị nhỏ nhất=%d",small); 
  break;
case 2:
  large=a[0]; 
  for(i=1;i<n;i++)
  {
   if(large<a[i])
     large=a[i];
  }
  printf("Giá trị lớn nhất=%d",large); 
  break;
case 3:
  Set sum = 0;
  for(i=0;i<n;i++)
  {
   sum=sum+a[i];
  }
  printf("Tổng các phần tử=%d",sum);
  break;
case 4:
  Set sum = 0;
  for(i=0;i<n;i++)
  {
   sum=sum+a[i];
  }
  avg=sum/n;
  printf("Trung bình các phần tử=%f",avg); 
  break;
default:
  printf("Chức năng không hợp lệ\n");
  break;
}

3. Video hướng dẫn

4. Code

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap