Lập trình .NET

Lập trình .NET

TH4: Sử dụng mảng

Khoá học C#

Sắp xếp mảng

0 Chia sẻ! Bài tập 1:Sử dụng thuật toán sắp xếp nổi bọt (bubble sort) viết chương trình C# để sắp xếp một mảng 10 phần tử theo thứ tự tăng dần. Giải pháp:...

0 comments
Khoá học C#

In một dãy phần tử của mảng

0 Chia sẻ! Bài tập: Có một mảng hai chiều lưu trữ các giá trị trong các hàng và các cột . Bằng cách sử dụng mảng hai chiều (two-dimensional array), viết chương trình C#...

0 comments
Khoá học C#

Tìm kiếm mảng

0 Chia sẻ! Bài tập 1: Sử dụng thuật toán tìm kiếm tuần tự (sequential search), viết chương trình C# để tìm kiếm một phần tử của mảng 10 phần tử. Giải pháp: class Program {...

0 comments
Khoá học C#

Sử dụng mảng in ra tam giác Pascal

0 Chia sẻ! Bài tập: Bằng cách sử dụng mảng hai chiều của ngôn ngữ C# ,viết chương trình C# hiển thị một bảng thể hiện cho một tam giác Pascal với kích thước bất...

0 comments
Khoá học C#

Sử dụng mảng tính các giá trị thống kê

0 Chia sẻ! Bài tập: Viết một chương trình C# tính các giá trị thống kê như là : trung bình, trung vị, mode, và độ lệch chuẩn của một tập dữ liệu các số nguyên....

0 comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap