Tìm kiếm mảng


Bài tập 1: Sử dụng thuật toán tìm kiếm tuần tự (sequential search), viết chương trình C# để tìm kiếm một phần tử của mảng 10 phần tử.

Giải pháp:


class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
   int[] arr = new int[10] { 23, 2, 3, 34, 6,1,24,45,78,8}; //tập dữ liệu
   int pos,target;
   Console.Write("Nhập vào giá trị cần tìm");
   target = int.Parse(Console.ReadLine());
   pos = seqsearch(arr, target, 10);
   if (pos != -1)
    Console.WriteLine("Giá trị được tìm thấy tại vị trí:{0}", pos);
   else
    Console.WriteLine("Giá trị không tìm thấy trong danh sách.\n");
   Console.ReadLine();
  }
  ///Thuật toán tìm tuần tự
  static int seqsearch(int[] dataset, int target, int n)
  {
   int found = 0;
   int i;
   int pos = -1;
   for (i = 0; i < n && found != 1; i++)
    if (target == dataset[i]) 
    { 
      pos = i; 
      found = 1; 
    }
    return pos;
  }
}

Bài tập 2: Chỉnh sửa code C# ở bài tập 1 để thực hiện tìm kiếm một phần tử của mảng sử dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân.

Gải pháp:


class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    int[] arr = new int[10] { 23, 2, 3, 34, 6, 1, 24, 45, 78, 8 }; //Tập dữ liệu chưa sắp xếp
    int pos, target;
    Console.Write("Nhập giá trị cần tìm:");
    target = int.Parse(Console.ReadLine());
    pos = binsearch(arr, 23, 10);
    if (pos != -1)
    Console.WriteLine("Giá trị được tìm thấy tại vị trí:{0}", pos);
    else
    Console.WriteLine("Giá trị cần tìm không tìm có trong danh sách.\n");
    Console.ReadLine();
  }
  ///Thuật toán tìm kiếm nhị phân
  static int binsearch(int[] dataset,int target, int l,int u){
    insertsort(dataset,dataset.Length);//Chắc chắn danh sách đẵ sắp xếp
    while(u>=l){ 
      int mid=(l+u)/2; 
      if(target==dataset[mid]) return mid; 
      else if(target>dataset[mid]) 
        l=mid+1; 
      else if(target= 0 && inserted != 1; )
      {
        if (pick_item < dataset[j])
        {
          dataset[j + 1] = dataset[j];
          j--;
          dataset[j + 1] = pick_item;
        }
        else 
          inserted = 1;
      }
    }
  }
}

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese