Bài 3: Các ví dụ HTML cơ bản


Đừng lo lắng quá nếu các ví dụ dưới sử dụng các thẻ HTML mà bạn chưa học. Bạn sẽ học chúng ở các bài học kế tiếp.


Tài liệu HTML

Tất cả các tài liệu HTML phải bắt đầu với khai báo kiểu <!DOCTYPE html>.

Tài liệu HTML bắt đầu với thẻ <html> và kết thúc bởi thẻ </html>.

Phần hiển thị của tài liệu HTML nằm giữa thẻ <body> và  </body>.

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Tiêu đề đầu tiên của tôi</h1>
<p>Đoạn văn đầu tiên của tôi.</p>
</body>
</html>

Các thẻ tiêu đề <h?>

Chứng năng dùng để tô đâm và phóng to một tiêu đề của bài viết nào đó. Các thẻ tiêu đề của HTML được định nghĩa bằng các thẻ từ  <h1> tới <h6>:

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body><h1>Đây là tiêu đề h1</h1>
<h2>Đây là tiêu đề h2</h2>
<h3>Đây là tiêu đề h2</h3>
</body>
</html>

Thẻ đoạn văn <p>

Chức năng dùng đánh dấu một đoạn văn như đoạn văn trong Word. Các thẻ đoạn văn được định nghĩa bằng thẻ <p>:

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>Đây là đoạn văn 1.</p>
<p>Đây là đoạn văn 2.</p>
</body>
</html>

Thẻ liên kết <a>

Chức năng dùng để tạo liên kết tới một trang web khác. Các liên kết được định nghĩa bằng thẻ <a>:

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<a href=“https://timoday.edu.vn”>Liên kết tới website tìm ở đây</a>
</body>
</html>

Liên kết đích được chỉ định bằng thuộc tính href.

Các thuộc tính của thẻ HTML được dùng để cung cấp thêm thông tin cho thẻ  HTML.


Thẻ ảnh <img>

Chức năng cho phép chúng ta chèn ảnh vào trang HTML. Thẻ ảnh được định nghĩa bằng thẻ <img>.

Cần cung cấp giá trị cho các thuộc tính: đường dẫn tới tệp (src), text thay thế (alt) và kích thước ảnh (width và height):

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<img src=“timoday.jpg” alt=“timoday.edu.vn” width=“100” height=“150”>
</body>
</html>
lamp Bạn sẽ học nhiều hơn về các thuộc tính của các thẻ trong bài học sau.

Có thể bạn sẽ thích…

1 phản hồi

Trả lời

EnglishVietnamese