Bài 4: Cách sử dụng CSS


Khi một trình duyệt đọc style sheet, nó sẽ định dạng văn bản dựa theo các thông tin trong style sheet.


Có ba cách để nhúng CSS vào tài liệu HTML

  • Style sheet từ bên ngoài (external style sheet)
  • Style sheet từ bên trong (internal style sheet)
  • Style cùng dòng (inline style)

Nhúng Style sheet từ bên ngoài

Đây là cách làm chúng ta sẽ lưu tất cả các định dạng CSS trong một tệp bên ngoài. Khi cần bạn có thể nhúng tệp CSS vào trang web của bạn, vì vậy bạn có thể thay đổi giao diện của 1 trang website một cách dễ dàng bằng cách thay đổi một tập tin!

Các trang web tham chiếu đến tập tin style sheet bên ngoài, đường dẫn đặt trong thẻ <link>. Phần tử <link> được đặt trong thẻ <head>:

<head>
<link rel=“stylesheet” type=“text/css” href=“mystyle.css”>
</head>

Style Sheet bên ngoài có thể được viết bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào. Các tập tin không được chứa bất kỳ thẻ html. Các tập tin style sheet phải được lưu với một phần mở rộng có đuôi “.css”. Ví dụ trên là tập tin style sheet đặt là “mystyle.css”, như dưới đây:

body {
background-color: lightblue;
}h1 {
color: navy;
margin-left: 20px;
}
Note Lưu ý: Không được để khoảng trắng giữa giá trị và thuộc tính. (ví dụ margin-left: 20 px;). Cách viết đúng là: margin-left:20px;

Nhúng Style Sheet từ bên trong

Các định dạng style sheet được đặt trực tiếp trên trang web, vì vậy mỗi style sheet có thể chỉ được sử dụng trên một trang duy nhất.

Các style này được định nghĩa trong thẻ <style> bên trong phần thẻ <head> của trang HTML:

Ví dụ:

<head>
<style>
body
{
background-color: linen;
}h1 {
color: maroon;
margin-left: 40px;
}
</style>
</head>

Nhúng style cùng dòng

Là trường hợp các style được chèn trực tiếp vào thể HTML, vì vậy một style kiểu này chỉ có thể áp dụng cho duy nhất một thẻ HTML.

Style trong cùng dòng có nhiều nhược điểm như nó sẽ lẫn lộn giữa phần nội dung với phần giao diện và khi cần thay đổi trên các trang sẽ phức tạp. Nên hạn chế sử dụng phương pháp này!

Để dùng style cùng dùng, sử dụng thuộc tính style của thẻ HTML liên quan. Thuộc tính style có thể chứa bất kỳ thuộc tính nào của CSS. Ví dụ bên dưới thực hiện việc thay đổi màu và căn lề trái của thẻ <h1>:

Ví dụ:

<h1 style=“color:blue;margin-left:30px;”>Đây là một tiêu đề.</h1>

Nhiều Style Sheet

Nếu một vài thuộc tính được định nghĩa cùng bộ chọn (selector) trong các style sheet khác nhau, giá trị sẽ được thừa kế từ nhiều style sheet.

Ví dụ giả sử một style sheet từ bên ngoài có các thuộc tính sau cho thẻ<h1>:

h1 {
color: navy;
margin-left: 20px;
}

rồi giả sử một style sheet từ bên trong có thuộc tính sau cho thẻ <h1>:

h1 {
color: orange;
}

Nếu trang web của bạn sử dụng cả style sheet từ bên ngoài và từ bên trong thì thuộc tính cho thẻ <h1> sẽ là:

color: orange;
margin-left: 20px;

Thẻ căn lề trái (margin-left) sẽ được thừa kế từ style sheet bên ngoài và màu sắc sẽ được thay thế bằng màu ở style sheet bên trong.


Nhiều Styles sẽ sắp xếp vào thành một

Các style có thể được sử dụng như sau:

  • trong một tệp CSS bên ngoài
  • bên trong phần <head> của trang HTML
  • bên trong phần từ HTML

Thứ tự sắp xếp

Style nào sẽ được sử dụng khi có nhiều hơn một style sheet sử dụng cho một phần từ HTML?

Nói chung chúng ta có thể nói rằng tất cả các style sẽ “sắp xếp” và một style sheet “ảo” theo quy luật sau, ở đó số 3 có mức ưu tiên cao nhất:

  1. Mặc định của trình duyệt
  2. CSS bên ngoài và style sheet bên trong phần thẻ <head>
  3. bên trong phần tử HTML

Vì vậy style trong phần tử HTML có thứ tự ưu tiên cao nhất, có nghĩa là nó sẽ ghi đè các style được định nghĩa trong thẻ <head> hoặc trong tệp CSS bên ngoài hoặc một giá trị mặc định trong trình duyệt.

Note Chú ý: Nếu bạn đặt liên kết tới một tệp CSS bên ngoài mà nằm dưới style sheet bên trong của trang HTML thì style sheet bên ngoài sẽ ghi đè style sheet bên trong!

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese