Bài 3: Các ví dụ HTML cơ bản

Các bài ví dụ sử dụng các thẻ cơ bản của HTML như thẻ tiêu đề, thẻ đoạn văn, thẻ liên kết, thẻ ảnh.