Sử dụng mảng in ra tam giác Pascal


Bài tập: Bằng cách sử dụng mảng hai chiều của ngôn ngữ C# ,viết chương trình C# hiển thị một bảng thể hiện cho một tam giác Pascal với kích thước bất kì. Trong tam giác Pascal, hàng thứ nhất và thứ hai được thiết lập trước với giá trị bằng 1. Mỗi phần tử của tam giác (tính từ hàng thứ 3 trở xuống) là tổng của các phần tử thẳng phía trên nó và phần tử phía bên trái của phần tử thẳng phía trên nó. Chúng ta có thể xem ví dụ về tam giác Pascal (kích thước = 5) dưới đây: 

1

1          1

1          2          1

1          3          3          1

1          4          6          4          1

Giải pháp:


class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    int size;
    Console.Write("Nhập kích thước tam giác Pascal:");
    size = Int32.Parse(Console.ReadLine());
    printPascalTr(size);
    Console.ReadLine();
  }
  public static void printPascalTr(int size)
  {
    int[,] PascalTr = new int[size, size];
    int row, col;
    //Khởi gán 0 tới các phần tử của mảng
    for (row = 0; row < size; row++)
      for (col = 0; col < size; col++) PascalTr[row, col] = 0;
    //Các hàng đầu tiên và hàng thứ 2 thiết lập là 1 
    PascalTr[0, 0] = 1;
    PascalTr[1, 0] = 1;
    PascalTr[1, 1] = 1;
    for (row = 2; row < size; row++)
    {
      PascalTr[row, 0] = 1;
      for (col = 1; col <= row; col++)
      {
        PascalTr[row, col] = PascalTr[row - 1, col - 1] + PascalTr[row - 1, col];
      }
    }
    //Hiển thị tam giác Pascal
    for (row = 0; row < size; row++)
    {
      for (col = 0; col <= row; col++)
      {
        Console.Write("{0}\t", PascalTr[row, col]);
      }
      Console.WriteLine();
    }
  }
}

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese