Bài tập câu lệnh điều kiện switch case


Các bài thực hành này giúp bạn thực hành sử dụng câu lệnh switch … case để kiểm tra một biến theo một danh sách các giá trị.

Bài tập 1: Viết chương trình C# kiểm tra bàn phím khi ấn xuống.

Nếu người dùng ấn một phím (từ 0 tới 9) thì chương trình sẽ hiển thị số số được nhấn này, ngược lại hiển thị “Phím bạn ấn không phải là số!”.

Bài tham khảo:


class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    char key;
    Console.Write("Ấn một số trên bàn phím:");
    key = (char)Console.Read();
    switch (key)
    {
    case '0': Console.WriteLine("Bạn đã ấn số 0"); break;
    case '1': Console.WriteLine("Bạn đã ấn số 1"); break;
    case '2': Console.WriteLine("Bạn đã ấn số 2"); break;
    case '3': Console.WriteLine("Bạn đã ấn số 3"); break;
    case '4': Console.WriteLine("Bạn đã ấn số 4"); break;
    case '5': Console.WriteLine("Bạn đã ấn số 5"); break;
    case '6': Console.WriteLine("Bạn đã ấn số 6"); break;
    case '7': Console.WriteLine("Bạn đã ấn số 7"); break;
    case '8': Console.WriteLine("Bạn đã ấn số 8"); break;
    case '9': Console.WriteLine("Bạn đã ấn số 9"); break;
    default: Console.WriteLine("Phím bạn ấn không phải là số!"); break;
    }
  }
}

Bài tập 2: Viết chương trình C# cho phép người sử dụng chọn câu trả lời (giống như chương trình thi trắc nghiệm).

Nhìn ví dụ ở dưới đây:
Cách nào khai báo một biến và gán giá trị số nguyên là đúng trong các câu lệnh C# sau?
a. int 1x=10;
b. int x=10;
c. float x=10.0f;
d. string x=”10″;
Chọn ký tự để trả lời: c
Lựa chọn không đúng!

Bài tham khảo:


class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("Cách nào khai báo một biến và gán giá trị số nguyên là đúng trong các câu lệnh C# sau?");
    Console.WriteLine("a. int 1x=10");
    Console.WriteLine("b. int x=10");
    Console.WriteLine("c. float x=10.0f");
    Console.WriteLine("d. string x=\"10\"");
    Console.WriteLine("Chọn ký tự để trả lời:");
    char ans = (char)Console.read();
    switch (ans)
    {
     case 'a':Console.WriteLine("Lựa chọn không đúng!"); break;
     case 'b':Console.WriteLine("Chúc mừng bạn đã chọn đúng!"); break;
     case 'c':Console.WriteLine("Lựa chọn không đúng!"); break;
     case 'd':Console.WriteLine("Lựa chọn không đúng!"); break;
     default:Console.WriteLine("Câu trả lời sai!");break;
    }
  }
}

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese