Bài tập câu lệnh điều kiện if/else


Các bài thực hành này sẽ giúp bạn hiểu cách sử dụng các câu lệnh if, if … else và if …else if … else

Bài tập 1: Viết chương trình C# thực hiện thông báo cho người sử dụng nhập vào giá trị ba số nguyên và tìm giá trị lớn nhất trong ba giá trị này.

Bài tham khảo:


class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    int x,y,z;
    Console.Write("Nhập giá trị 1:");
    x = int.Parse(Console.ReadLine());
    Console.Write("Nhập giá trị 2:");
    y = int.Parse(Console.ReadLine());
    Console.Write("Nhập giá trị 3:");
    z = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (x > y)
      if (x > z) Console.Write("Giá trị lớn nhất là:{0}.",x);
      else Console.Write("Giá trị lớn nhất là:{0}.", z);
    else if (y > z) Console.Write("Giá trị lớn nhất là:{0}.",y);
      else Console.Write("Giá trị lớn nhất là:{0}.",z);
    Console.ReadLine();   
  }
}

Bài tập 2: Viết chương trình C# tính điểm của sinh viên.
Chương trình này sẽ đọc vào các loại điểm của sinh viên (điểm chuyên cần, điểm giữa kỳ, và điểm cuối kỳ) và xếp loại điểm theo quy luật sau:
– if điểm trung bình >=9 =>loại=A
– if điểm trung bình >= 7 và <9 => loại=B
– if điểm trung bình>=5 and <7 =>loại=C
– if điểm trung bình<5 =>loại=D

Bài tham khảo:


class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    float diem_cc;
    float diem_gk;
    float diem_ck;
    float diem_tb;
    Console.Write("Nhập điểm chuyên cần:");
    diem_cc=float.Parse(Console.ReadLine());
    Console.Write("Nhập điểm giữa kỳ:");
    diem_gk = float.Parse(Console.ReadLine());
    Console.Write("Nhập điểm cuối kỳ:");
    diem_ck = float.Parse(Console.ReadLine()); 
    diem_tb = (float)(diem_cc*0.1 + diem_gk*0.3+ diem_ck*0.6);
    if (diem_tb >= 9) Console.WriteLine("Loại A");
    else if ((diem_tb >= 7) && (diem_tb < 9)) Console.WriteLine("Loại B"); 
    else if ((diem_tb >= 5) && (diem_tb < 7)) Console.WriteLine("Loại C");
    else if (diem_tb < 5) Console.WriteLine("Loại D");
    else Console.WriteLine("Nhập giá trị không hợp lệ");
    Console.ReadLine(); 
  }
 }

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese