Được đánh dấu: Câu lệnh điều kiện CSharp

Khoá học C# 0

Bài tập câu lệnh điều kiện switch case

Khác với câu lệnh điều kiện if/else, câu lệnh điều kiện switch sẽ so khớp giá trị của một biểu thức với các giá trị được liệt kê trong case tương ứng để thực hiện khối lệnh. Thường sau mỗi case chúng ta phải dùng câu lệnh break để thoát khỏi case đó để không tiếp tục kiểm tra các case khác.

Khoá học C# 0

Bài tập câu lệnh điều kiện if/else

Câu lệnh kiểm tra điều kiện là dạng câu lệnh cơ bản trong các ngôn ngữ lập trình. Trong C#, cấu trúc kiểm tra điều kiện gần giống như C và Java, trong phần này ta sẽ làm quen với các bài tập cấu trúc câu lệnh điều kiện if, if … else và if …else if … else.

EnglishVietnamese