Bài tập toán tử trong C#


Các bài thực hành này sẽ giúp bạn thực hành các phép toán số học, phép gán, các toán tử tăng giảm trong C#.

Bài tập 1: Viết code C# đưa ra màn hình như bên dưới:

Kết quả:

Giá trị x    Giá trị y      Biểu thức      Kết quả
10            5                     x=y+3           x=8
10            5                     x=y-2            x=3
10            5                     x=y*5           x=25
10            5                     x=x/y           x=2
10            5                     x=x%y         x=0

Giải pháp:


class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int x=10;
int y=5;
Console.WriteLine("Kết quả:");
Console.WriteLine("Giá trị x\t\tGiá trị y\t\tBiểu thức\tKết quả");
Console.WriteLine("{0,-8}\t{1,-8}\tx=y+3 \t x={2,-8}",x,y,y + 3);
Console.WriteLine("{0,-8}\t{1,-8}\tx=y-2 \t x={2,-8}", x, y, y-2);
Console.WriteLine("{0,-8}\t{1,-8}\tx=y*5 \t x={2,-8}", x, y, y*5);
Console.WriteLine("{0,-8}\t{1,-8}\tx=x/y \t x={2,-8}", x, y, (float)x/y);
Console.WriteLine("{0,-8}\t{1,-8}\tx=x%y \t x={2,-8}", x, y, x%y);
Console.ReadLine();
}
}

Bài tập 2: Viết code C# hiển thị kết quả như bên dưới đây:

Kết quả:

Giá trị x    Giá trị y    Biểu thức     Kết quả
10               5             x+=y          x=15
10               5             x-=y-2       x=7
10               5             x*=y*5      x=250
10               5             x=x/y        x=5
10               5             x%=y         x=0

Giải pháp:


class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int x=10;
int y=5;
Console.WriteLine("Kết quả:");
Console.WriteLine("Giá trị x\t\tGiá trị y\t\tBiểu thức\tKết quả");
Console.WriteLine("{0,-8}\t{1,-8}\tx+=y \t x={2,-8}",x,y,x+y);
Console.WriteLine("{0,-8}\t{1,-8}\tx-=y-2 \t x={2,-8}", x, y,x-y+2);
Console.WriteLine("{0,-8}\t{1,-8}\tx*=y*5 \t x={2,-8}", x, y, x*y*5);
Console.WriteLine("{0,-8}\t{1,-8}\tx=x/y \t x={2,-8}", x, y, (float)x/(x/y));
Console.WriteLine("{0,-8}\t{1,-8}\tx%=y \t x={2,-8}", x, y, x%y);
Console.ReadLine();
}
}

Bài tập 3: Viết code C# thông báo người sử dụng nhập vào một số nguyên.

Giá trị bạn được lưu trữ  trong một biết đặt tên là a. Rồi chương trình sẽ hiển thị như bên dưới:

Giá trị của a là 10.
…………………………..
Giá trị của ++a là 11.
Giá trị của a là 11.
Giá trị của a++ là 11.
Giá trị của a là 12.
Giá trị của  –a là 11.
Giá trị của a là 11.
Giá trị của a– là 11.
Giá trị của a là 10.

Giải pháp:


class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int a;
int b;
Console.Write("Nhập giá trị số nguyên:");
a=int.Parse(Console.ReadLine()) ;
Console.WriteLine("Giá trị của a là {0}.",a);
b=++a;
Console.WriteLine("Giá trị của ++a là {0}.",b);
Console.WriteLine("Giá trị của a là {0}.",a);
b = a++;
Console.WriteLine("Giá trị của a++ là {0}.", b);
Console.WriteLine("Giá trị của a là {0}.", a);
b=--a;
Console.WriteLine("Giá trị của --a là {0}.", b);
Console.WriteLine("Giá trị của a là {0}.", a);
b=a--;
Console.WriteLine("Giá trị của a-- là {0}.", b);
Console.WriteLine("Giá trị của a là {0}.", a);
Console.ReadLine();
}
}

You may also like...

Trả lời