Bài tập khai báo biến và các kiểu dữ liệu C#


Các bài tập bên dưới sẽ giúp bạn khai báo các biến, nhập dữ liệu từ bàn phím và xuất kết quả trên màn hình console.

Bài tập 1: Viết code C# khai báo một biến lưu trữ tuổi của một người. Rồi đưa ra màn hình kết quả như bên dưới:

Bạn có tuổi là 20.

Giải pháp:


class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    int age = 20;// khai báo biến và khởi gán 20 cho nó.
    Console.WriteLine("Bạn có tuổi là {0}.",age);
    Console.ReadLine();
  }
}

Bài tập 2: Viết code C# hiển thị dấu sao như bên dưới:

*****

*****

*****

*****

*****

Giải pháp:


class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {

    Console.WriteLine("*****");
    Console.WriteLine("*****");
    Console.WriteLine("*****");
    Console.WriteLine("*****");
    Console.WriteLine("*****");
    Console.ReadLine(); 
   }
}

Bài tập 3: Viết code C# khai báo một biến kiểu số nguyên, một biến kiểu số thực, và một biến kiểu chuỗi và khởi gán giá trị 10, 12.5, và “C# programming” tương ứng với chúng. Rồi hiển thị các giá trị của chúng trên màn hình.

Giải pháp:


class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    int x;
    float y;
    string s;
    x = 10;
    y = 12.5f;
    s = "C# programming";
    Console.WriteLine(x);
    Console.WriteLine(y);
    Console.WriteLine(s);
    Console.ReadLine(); 
  }
}

Bài tập 4: Viết code C# thông báo cho người sử dụng nhập vào tên của họ và ròi đưa ra màn hình như ở dưới:

Xin chào bạn Quang!

Giải pháp:


class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {

   string name;
   Console.Write("Nhập vào tên của bạn:");
   name = Console.ReadLine(); 
   Console.WriteLine("Xin chào bạn {0}!", name);
   Console.ReadLine(); 
  }
}

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese