Bài tập về số ngẫu nhiên


Bài tập 1: Viết chương trình C# cho phép người dùng có thể  đoán một  số ( từ 1 đến 6) được tạo ra một cách ngẫu nhiên từ máy tính.

Người dùng được yêu cầu cung cấp giá trị số đầu vào. Sau đó con số này sẽ được so sánh với các số ngẫu nhiên. Mẫu ví dụ như bên dưới:

Nhập vào số bạn đoán: 2

Bạn đã thua!

Số của tôi là 4

Giải pháp:


class Program
{
 static void Main(string[] args)
 {
   ranguess();
   Console.ReadLine();
 }
 public static void ranguess()
 {
    int yn, rn; 
    Random rd = new Random(); //tạo đối tượng random
    Console.Write("Nhập vào số bạn đoán:");
    yn = int.Parse(Console.ReadLine());
    rn =rd.Next(1,7);//phát sinh số ngẫu nhiên từ 1 tới 6
    Console.WriteLine(rn);
    if (yn == rn)
    {
     Console.WriteLine("Bạn đã thắng.");
    }
    else
    {
      Console.WriteLine("Bạn đã thua.");
      Console.WriteLine("Số của tôi là {0}.", rn);
    }
 }
}

Bài tập 2: Thay đổi chương trình C# ở trên để có nhiều cơ hội tiếp tục hoặc dừng việc đoán.

Giải pháp:


class Program
{
 static void Main(string[] args)
 {
   ranguess();
   Console.ReadLine();
 }
 public static void ranguess()
 {
   int yn, rn; 
   int con=1; 
   Random rd = new Random(); //tạo đối tượng random
   while (con == 1)
   {
     Console.Write("Nhập vào số bạn đoán:");
     yn = int.Parse(Console.ReadLine());
     rn =rd.Next(1,7);//phát sinh số ngẫu nhiên từ 1 tới 6
     Console.WriteLine(rn);
    if (yn == rn)
    {
     Console.WriteLine("Bạn đã thắng.");
    }
    else
    {
      Console.WriteLine("Bạn đã thua.");
      Console.WriteLine("Số của tôi là {0}.", rn);
    }
    Console.Write("Ấn phím 1 để tiếp tuc:");
    con = int.Parse(Console.ReadLine());
  }
 }
}

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese