Bài tập câu lệnh vòng lặp for


Vòng lặp for được xếp vào loại vòng lặp xác định trước số bước lăp.
Cấu trúc vòng lặp for như sau:
for ([phần khởi tạo] ; [biểu thức điều kiện]; [bước lặp])
{
// thực thi câu lệnh
}
Chú ý: Chúng ta có thể thực hiện phép lặp tiến hoặc lặp lùibước nhảy sau mỗi vòng lặp phụ thuộc vào phần khởi tạo, biểu thức điều kiệnbước lặp
Bài tập 1: Viết code C# đưa ra màn hình như bên dưới:
*******
******
*****
****
***
**
*

Bài tham khảo:


class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    int i,j;
    for(i=0;i<=6;i++){
     for(j=1;j<=7-i;j++) Console.Write("*");
      Console.Write("\n"); 
     }
    Console.ReadLine(); 
  }
 }

Bài tập 2: Viết code C# in ra màn hình theo mẫu sau:
1******
12*****
123****
1234***
12345**
123456*
1234567

Bài tham khảo:


class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    int i,j,k;
    for (i = 1; i <= 7; i++)
    {
      for (j = 1; j <= i; ++j) Console.Write(j); 
      for (k = 7 - i; k >= 1; k--) Console.Write("*");

      Console.Write("\n");
    }
    Console.ReadLine(); 
   }
}

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese