In một dãy phần tử của mảng


Bài tập: Có một mảng hai chiều lưu trữ các giá trị trong các hàng và các cột . Bằng cách sử dụng mảng hai chiều (two-dimensional array), viết chương trình C# để hiển thị một bảng các số như trong hình dưới đây: 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25

 

Giải pháp:


class Program
{ 
  static void Main(string[] args)
  {
    printSeries();
    Console.ReadLine();
  }
  public static void printSeries()
  {
    int[,] tArr = new int[5, 5];
    int i, j;
            
    for (i = 0; i < 5; i++) //Khởi gán các giá trị tới mảng 2 chiều
      for (j = 0; j < 5; j++)
      {
        if (i == 0) 
          tArr[i, j] = j + 1; //Điền vào hàng đầu tiên
        else if (i > 0 && j == 0)
          tArr[i, j] = tArr[i - 1, 4] + 1; //lấy giá trị của ô sau cùng trong hàng trước 
        else
          tArr[i, j] = tArr[i, j - 1] + 1; //Điền vào các ô tiếp theo
      }  
     for(i=0;i<5;i++){ //in mảng
      for(j=0;j<5;j++)
        Console.Write("{0}\t",tArr[i,j]);
      Console.WriteLine(); 
      }
  }
}

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese