Lập trình .NET

Lập trình .NET

BT9: Sử dụng đệ quy tính x mũ n

1. Yêu cầu

Viết chương trình C# đọc hai số nguyên x và n và gọi hàm đệ quy để tính x mũ n

Chú thích:

 • Một hàm được gọi là đệ quy khi hàm đó được gọi chính nó trong thân hàm.
 • Hàm đệ quy không thể gọi tới nó mãi, cần phải có một điểm dừng (còn gọi là điểm neo) tại một trường hợp đặc biệt, gọi là trường hợp suy biến (degenerate case).2. Thuật toán


int power(int x, int n)
{
	if (x==0)
	{
		return 0;
	}
	else if(n==0)
	{
		return 1;
	}
	else if (n>0)
	{
		return( x* power(x,n-1));
	}
    else
    {
        return 0;//Không hợp lệ
    }
}

Giải thích thuật toán:

 • Phần kiểm tra x == 0 và n == 0 đảm bảo điều kiện dừng của hàm đệ quy power
 • Hàm power được gọi đệ quy ở trong thân hàm

3. Video hướng dẫn

4. Code

Cài tiến:

 • Cải tiến tính số mũ âm và giá trị x thập phân
 • Tính số mũ lẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap