Lập trình .NET

Lập trình .NET

BT14: Thuật toán sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort)

1. Yêu cầu

Viết chương trình C# thực hiện thuật toán Sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) để sắp xếp danh sách các phần tử theo thứ tự tăng dần.
Giải thích:
Thuật toán sắp xếp nổi bọt hoạt động bằng cách lặp đi lặp lại thông qua danh sách được sắp xếp, so sánh từng cặp với phần tử liền kề và hoán đổi chúng nếu chúng không đúng thứ tự. Với các lần duyệt như vậy đưa đến kết quả là phần tử lớn nhất sẽ nằm ở cuối mảng và phần tử nhỏ nhất sẽ nổi lên ở đầu mảng.
Ví dụ:
Danh sách trước sắp xếp: 23 78 45 8 32 56
Danh sách sau lần thứ nhất: 8 78 45 23 32 56
Lần cuối cùng: 8 23 32 45 56 782. Thuật toán


  Start
  Declare mảng a, các biến
  Read số phần tử n
  Read các phần tử mảng a

  for(i=0;i<n-1;i++) 
   for(j=i+1;j<n;j++) 
     if (a[i]>a[j])
     {
      /*Thuật toán hoán đổi*/
      temp = a[i];
      a[i] = a[j];
      a[j] = temp;
     }
  end loop

  Print mảng a đã được sắp xếp
  Stop

3. Video hướng dẫn

4. Code

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap