Tutorial #3: Kiểm thử ứng dụng Android

Các kiến thức căn bản trước khi bắt đầu kiểm thử ứng dụng Android Trong bài viết này, chúng ta sẽ đưa ra các hướng dẫn về quá trình thử nghiệm ứng dụng Android....