Bài 5: Các thuộc tính HTML

Trong bài này chúng ta sẽ làm quen với các thuộc tính cơ bản của các phần tử HTML như thuộc tính ngôn ngữ, thuộc tính title, alt, width, height, src, href, v.v. Chúng ta sẽ phân một số trường hợp nào thì nên sử dụng, trường hợp nào thì không nên.