Bài 31: Các phần tử mới trong HTML5

Các phần tử mới trong HTML5 Dưới đây là danh sách các phần tử mới trong HTML5 và mô tả cách sử dụng của mỗi phần tử. Ngữ nghĩa và cấu trúc các phần...