Bài 11: Hiển thị code máy tính trong HTML

Bài học này chúng ta sẽ làm học các thẻ hiển thị code máy tính hiển thị trên trang web như thẻ code, thẻ var, thẻ kbd, thẻ samp, thẻ pre và hiểu rõ nguồn gốc tại sau chúng ta cần phải sử dụng các thẻ này.