Bài 13: Phông chữ trong CSS (CSS Fonts)

Thuộc tính phông chữ trong CSS xác định loại phông chữ, độ đậm, kích cỡ và kiểu của văn bản Chúng ta hãy cùng xem ví dụ đầu tiên: Sự khác biệt giữa phông...