Bài 43: Định vị vị trí (Geolocation) trong HTML5

Geolocation được sử dụng để xác định vị trí người dùng trong HTML5. Nhấn vào nút dưới đây để hiển thị vị trí của bạn trên bản đồ: Định vị vị trí người dùng...