Bài 45: Lưu trữ dữ liệu cục bộ trong HTML5

Lưu trữ dữ liệu trực tiếp trên HTML5 (trên trình duyệt) được đánh giá là tốt hơn so với việc lưu trữ dữ liệu trên cookies. Lưu trữ dữ liệu cục bộ (local storage)...