Bài 44: Kéo – thả (Drag/ Drop) trong HTML5

Bài học hôm nay sẽ giúp các bạn có thể thực thi việc kéo/ thả trong HTML5. Ví dụ dưới minh họa cho việc kéo thả. Bạn có thể kéo logo từ hình chữ...