Bài 15: Ảnh trong HTML

Trang HTML có thể chứa được nhiều loại dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh … Để nhúng được hình ảnh vào trang web tuy rất đơn giản nhưng sẽ có nhiều thủ thuật mà các bạn phải chú ý: như đặt kích thước ảnh, gắn ảnh động, bản đồ ảnh, căn chỉnh ảnh với văn bản …