Bài 1: Những khái niệm cơ bản về ngôn ngữ C

Mục tiêu Kết thúc bài học này, bạn có thể: Phân biệt sự khác nhau giữa Câu lệnh, Chương trình và Phần mềm Biết được quá trình hình thành C Nên dùng C khi...