Bài 18: Các phần tử Block and Inline trong HTML

Mỗi phần tử HTML có một giá trị hiển thị mặc định tùy thuộc vào kiểu của các phần tử của nó. Giá trị hiển thị mặc định cho hầu hết các phần tử là...