Bài 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM

1. Tìm hiểu về phần mềm và kiểm thử phần mềm 1.1. Phần mềm 1.1.1. Khái niệm phần mềm Phần mềm máy tính (Computer Software) hay gọi tắt là Phần mềm (Software) là một...