Tutorial #8: Tầm quan trọng của việc kiểm thử thực địa/ Field Testing cho các ứng dụng di động

Thông thường khi kiểm thử ứng dụng di động, một câu hỏi được đặt ra cho chúng ta là “liệu kiểm thử tự động, test hồi quy, load, web service đã đủ hay chưa? Chúng...