Bài 2: Biến và Kiểu dữ liệu trong C

Mục tiêu Kết thúc bài học này, bạn có thể: Hiểu và sử dụng được biến (variables) Phân biệt sự khác nhau giữa biến và hằng (constants) Nắm vững và sử dụng các kiểu...