Bài 3: Biến, Toán tử và Kiểu dữ liệu

Mục tiêu Kết thúc bài học này, bạn có thể: Sử dụng biến, kiểu dữ liệu và biểu thức số học. Xem thêm khoá học Lập trình C Online Phần I: Biến và kiểu...