Phân biệt include/include_once, require/require_once trong PHP

1. Đặt vấn đề Việc xây dựng một trang web bằng ngôn ngữ PHP thì ta phải sử dụng rất nhiều mã code khác nhau và có thể lên đến hàng trăm, hàng ngàn...