Bài 17: Danh sách trong HTML

Trên trang web đôi khi ta cần thể hiện dữ liệu dưới dạng danh sách các đầu mục. Trong HTML hỗ trợ 3 kiểu hiển thị kiểu danh sách là kiểu sắp xếp (Ordered List), kiểu không sắp xếp (Unordered List) và kiểu mô tả (Description List).