Bài 19: Sử dụng thuộc tính class trong HTML

Sử dụng class cho các phần tử Block Thuộc tính class của thẻ HTML kết hợp với định kiểu (style) có thể định dạng “giống nhau” cho các thẻ <div> : Hà Nội Hà Nội là thủ đô...