Tutorial #9: Mẫu điện thoại và phiên bản hệ điều hành: Cái nào nên kiểm thử trước?

Đôi khi, QA phải đối mặt với một tình huống khó khăn khi thời gian bị hạn chế và việc kiểm thử cần phải có sự ưu tiên. Trong trường hợp ứng dụng di...