Bài 48: Sự kiện Server-Sent trong HTML5

Sự kiện Server-Sent cho phép trang web của bạn tự động cập nhật nội dung từ máy chủ. Sự kiện Server-Sent – Cách gửi message Sự kiện server-sent cho phép trang web của bạn...