Hướng dẫn chi tiết tạo Form mẫu trong Word

Đôi khi bạn muốn tạo phiếu cho phép người sử dụng điền dữ liệu vào theo một form nào đó (nhập, tích chọn, lựa chọn các giá trị từ danh sách đổ xuống, v.v.)....