Bài 19: Bố cục web với width, max-width CSS

Sử dụng width, max-width và margin: auto; Như đã đề cập trong chương trước; một phần tử block luôn chiếm toàn bộ chiều rộng có sẵn (kéo dài sang bên trái và bên phải hết...