Bài 34: Chuẩn viết code HTML và HTML5

Quy ước (coding convention) viết code HTML5 Là một lập trình viên có bao giờ bạn đặt ra câu hỏi liệu cách thức viết code cũng như cú pháp mà mình sử dụng liệu...