Cách cài đặt Virtual Host trên nhiều cổng

XAMPP mặc định cổng 80 và 443. Nếu bạn có nhiều dự án và muốn cài đặt dự án của bạn tới một cổng khác trên XAMPP, bạn có thể sử dụng “Virtual Hosts”....