Bài 36: Forms – Biểu mẫu trong CSS

Giao diện của một biểu mẫu HTML có thể được cải thiện hơn với CSS: Tạo kiểu cho các trường đầu vào Sử dụng thuộc tính width để xác định rõ chiều rộng của...