Bài 35: Bộ chọn thuộc tính trong CSS

Tạo kiểu cho phần tử HTML với thuộc tính cụ thể Nó có thể tạo kiểu cho phần tử HTML đó có thuộc tính hoặc giá trị thuộc tính cụ thể. Bộ chọn [attribute]...