Các hàm Excel thông dụng

I. CÁC HÀM THÔNG DỤNG TRONG MS EXCEL 1. Toán học và lượng giác (Math and Trig) Cú pháp Ý nghĩa Ví dụ ABS(X) Giá trị tuyệt đối của X. ABS(-4.5)=4.5 INT(X) Làm tròn...