Bài 4: Các câu lệnh SQL cập nhật cơ sở dữ liệu

Giới thiệu các câu lệnh SQL thực hiện viện Thêm mới bản ghi (INSERT), sửa dữ liệu (UPDATE) và xoá dữ liệu (DELETE). Đây là những câu lệnh rất quan trọng trong việc thao...