Bài 4: Các câu lệnh SQL cập nhật cơ sở dữ liệu

1. Câu lệnh thêm mới bản ghi – SQL Insert INSERT INTO <tênbảng>([<danh sách các cột>]) VALUES (<danh sách các giá trị>) Ví dụ: thêm một sinh viên mới vào bảng SINHVIEN INSERT INTO...