Bài 25: Vùng chọn trong CSS

Bộ tổ hợp trong CSS (CSS Combinators) Lưu ý:Một bộ tổ hợp là mối liên hệ giữa các selector. Bộ chọn CSS có thể có nhiều hơn một bộ chọn. Giữa các bộ chọn...