Bài 37: Counters – Bộ đếm trong CSS

Bộ đếm CSS là “biến” được duy trì bởi CSS mà giá trị của nó có thể được tăng lên bởi các quy tắc CSS (để theo dõi số lần chúng được sử dụng)....