Bài 34: Hình ảnh Sprites trong CSS

Hình ảnh sprites Hình ảnh sprites là một tập hợp các hình ảnh nhỏ được đưa vào một ảnh lớn duy nhất. Một trang web với nhiều ảnh có thể chiếm nhiều thời gian...