Bài 38: Bố cục website trong CSS

Bố cục website Một một website thường được chia thành các phần headers, menus, content và footer: Có rất nhiều thiết kế bố trí khác nhau để lựa chọn. Tuy nhiên, cấu trúc trên...